TEST 10.GIF

    本堂        中壇元帥        登台        一O八年十二月一日修鴻扶

聖示:

大道無形養萬物,其為滋滋育息息,聖賢引惡能遷善,引迷澄清入聖域,

迷者逾迷清受遷,慈悲教化行靠己,聖理無涯恭敬參,勿入寶山空手回。

又示:

效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()