TEST 13.GIF

本堂主席  登台    中華民國一○一年十二月十六日修鴻扶

聖示

六根防賊須用心,眼觀四方耳傾聽,

不懼外魔衝入境,只怕覺遲不知醒。

世間無常暫棲息,莫爭腳下身心疲,

滄海只佔一粟地,何爭你我來分彼,

人生幾何寸氣斷,

萬事皆空何爭求。

又示

四維八德古傳今,古董遺留最相思,

學修學理維德遵,勿執勿妄脫塵凡。

光陰不再莫蹉跎,阿房宮殿亦成墟,

一事無成鬢己皤,

覺悟人生德可歌。

再示

下週日是本堂為慶祝創堂三十二週年特舉辦之放流活動,

願諸生能克盡職守,勿失序。

出外要守紀律,勿我行我素,一切以團體榮譽為重,勿失本份。

記得要茹素,勿葷食。

下週日適逢本堂放流活動,鸞期暫停乙次。

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()