TEST 2.GIF

本堂   斗姥元君   登台一○七年四月二十二日修鴻扶

 

聖示

佛與凡夫皆有欲,只是善欲與人欲,

佛行善當仁不讓,凡夫欲功名利祿,

欲之本身無好壞,端在爾心何運用,

罪莫大於欲無止,禍莫大於不知足,

過莫大於言人非,爭強之人心最弱

爭富之人心最窮,爭權之人心常困,

爭善之人心常樂。

學修之人遣其欲,心正無欲可容理,

清靜無為能應物,重善奉行惡勿為,

報答天恩濟救人,報答師恩育人才。

 

本堂   主席        登台

聖示

天道廣開教化民,人人有幸聞大道,

虔誠奉敬勤精進,行善正心立德功。

切莫殺生再欠債,吃牠半斤還八兩,

因果業報躲不開,戒殺放生養慈仁。

又示

心乃萬業緣,心生法界生,心本無始終,

心能造萬業,心能解萬業,心能轉萬業,

苦樂由心轉,善惡由心定,諸相緣心起,

心滅法空寂,覺海湧慧泉,理路通善境,

妙慧蓮台光。

諸生心之重要當了知,勿隨境轉啊

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()