TEST 11.GIF

本堂     主席         登台      一○九年六月二十一日修鴻扶

聖示

明月懸空千萬年,滄海桑田浮幻旋,

老樹千年高山立,世百歲人難尋焉。

花開花謝美之夢,生老病死人之事,

上天下地一念起,輪迴不息黃土歸。

世人難免苦紛爭,但願誠心旦夕修,

明心修善仰聖神,行善積德脫苦塵。

又示

見賢思齊內省思,三省己身道德厚,

人有不變之偏執,難伏管攝己過失,

眼見皆是他人非,自家難見己之短,

學修念起查善惡,一念分天堂地獄,

閒心檢點平生事,夜靜思省日所為,

莫道天高無耳目,大道天眼總時察,

急早回頭醒覺悟,眾善奉行莫延遲。

因果生生報不停,萬病根源在業力,

宿因不除眾苦逼,真心懺悔解冤結。

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()