TEST 6.GIF  

           本堂        孚佑帝君        登台        O年三月十八日修鴻扶


聖示:各宗立脈,以天地尊,禮敬神明,奉祖孝親,守法睦鄰

    盡忠國事,佈傳聖理,渡化緣人,修身復性,出苦得樂。

    奈何生變,事與願違,爭名奪利,層出不窮,藉宗教名

    揚己身名,沉迷聲色,悅目所誘,身雖道場,道功難進,

    甚污聖名,惜哉惜哉,戒慎戒慎。法門萬千,老實而修,

    自修自証,實修實証,莫起分別,真心付出,神明眷護,

   接引淨土。

       

本堂        主席        登台


聖示:修身養性,欲厚其德,不可不弘其量,欲強其量,不可不大其識,量

            弘識高,功德日進。德隨量進,量由識長,人人有肚大能

            容之雅量,且增廣見聞,深入經藏,依聖賢之腳步而行,

            自能復性,返樸歸真也。

又示:

        諸生修行上要知行合一,不要知而不行,不可行而行之。

        多看他人之優點,反觀常自省,修行上方有助益也。

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()