TEST 10.GIF

              本堂        至聖先師        登台    一○一年九月十日修鴻扶

聖示:

學禮學詩學易樂,樂道知命德無念,

念起意生力動心,心若無定萬邪侵。

侵登昧智離無極,極致妄念紛紛臨,

臨樂失本怎可求,求思日夜做何事。

        人性本善有明德之體,知學習倫理綱常忠恕之理,率正氣而養之以塞乎天地。惜哉,因受外在環境物慾情思而蔽,難為作用。迷真逐妄樂,此樂非人應有之道乎,枉為萬物之靈,流浪生死輪迴之間,難登聖域。

吾願世人時省己身,有過則改,眾善奉行,學習聖真基趾,早登理天也。

               

               本堂        主席        登台

聖示:

堅心學道莫蹉跎,志在修功勤守法,

學修氣柔磨體肝,終脫苦海棄世關。

天道宏開,聖理昌明,救災救民,

有緣知修,智慧良栽,善惡分明,

倫常能守,孝道周全,祖先沾光,蔭子蔭孫。

        善根表露佳期,機會難再,切勿半途而廢,吃得苦中苦,方為人上人,一分修功,自得一分道果,時存感恩之心,努力向道,必得道之真味也。

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()